۶۰۷
چچ

منابع انسانی

در شرکت پتروشیمی شهید تندگویان به عنوان بزرگ‌ترین و تنها تولید کننده PET/PTA در سطح کشور، ۱۱۸۲ نیروی شاغل در تخصص‌های متفاوت بطور مستقیم، بصورت رسمی و قراردادی و ۱۱۸۹ نفر نیز در شرکت‌های پیمانکاری در حال فعالیت هستند.

آمار پرسنل رسمی شرکت به تفکیک مدرک تحصیلی بشرح ذیل است:

لیسانس و بالاتر

فوق دیپلم

دیپلم

زیر دیپلم

جمع کل

۶۹۸

۲۰۸
۲۷۴

۲

۱۱۸۲

تعداد کل کارکنان شرکتی: ۱۱۸۲ نفر

تعداد ۱۱۸۹ نفر از کارکنان تحت پوشش پیمانکاران، فعالیت دارند.

آدرس کوتاه شده: