حکم انتصاب سرپرست امور کارکنان پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب رئیس اداره آموزش پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب سرپرست خدمات فنی مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب سرپرست بهره برداری مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب نماینده مدیریت در سیستم‌های مدیریتی پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب مدیرعامل پتروشیمی خوزستان

حکم انتصاب سرپرست بازرگانی داخلی شرکت تجارت صنعت

حکم انتصاب رئیس تضمین کیفیت و سیستم های مدیریتی پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب سرپرست امور اداری پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب سرپرست پژوهش و توسعه شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

بازگشت6ادامه