حکم انتصاب کشیک ارشد مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب مدیر عامل پتروشیمی همت

حکم انتصاب دبیر کمیته رسیدگی به شکایت مشتریان پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب عضو کمیته رسیدگی به شکایت مشتریان پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب عضو کمیته رسیدگی به شکایت مشتریان پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب عضو کمیته رسیدگی به شکایت مشتریان پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب عضو کمیته رسیدگی به شکایت مشتریان پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب نایب رییس کمیته رسیدگی به شکایت مشتریان پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب عضو کمیته رسیدگی به شکایت مشتریان پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب مدیر تولید

بازگشت5ادامه