حکم انتصاب سرپرست امور HSE پتروشیمی شهیدتندگویان

حکم انتصاب رئیس حراست پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب سرپرست تعمیرات مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب معاون رئیس مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب مشاور مدیر عامل و رئیس کمیسیون معاملات پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب کشیک ارشد مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب مدیر عامل پتروشیمی همت

حکم انتصاب دبیر کمیته رسیدگی به شکایت مشتریان پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب عضو کمیته رسیدگی به شکایت مشتریان پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب عضو کمیته رسیدگی به شکایت مشتریان پتروشیمی شهید تندگویان

بازگشت5ادامه