حکم انتصاب فرمانده عملیات بهره برداری در کارخانه PTA ۲ پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب فرمانده عملیات بهره برداری در کارخانه PET ۲ پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب فرمانده عملیات بهره برداری واحد cf پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب فرمانده صحنه حادثه پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب سرپرست معاونت اداره تعمیرات پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب سرپرست تعمیرات اساسی واحد PTA-۲ پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب رئیس اداره خدمات پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب سرپرست امور کارکنان پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب رئیس اداره آموزش پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب سرپرست خدمات فنی مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان

بازگشت5ادامه