حکم انتصاب به عنوان سرپرست بهره‌برداری کارخانه PTA-۲ پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب مشاور عالی مدیر عامل در حوزه تعمیرات و نگهداری واحد‌ها پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب رئیس بهره برداری کارخانه PTA-۱ پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب فرمانده صحنه حادثه پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب سرپرست تدارکات پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب سرپرست امور HSE پتروشیمی شهیدتندگویان

حکم انتصاب رئیس حراست پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب سرپرست تعمیرات مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب معاون رئیس مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب مشاور مدیر عامل و رئیس کمیسیون معاملات پتروشیمی شهید تندگویان

بازگشت4ادامه