حکم انتصاب عضو کمیته رسیدگی به شکایت مشتریان پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب مدیر تولید

حکم انتصاب سرپرست تعمیرات مکانیک مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب رییس روابط عمومی پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب عضو کمیته اصلی انضباط کار پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب نماینده مدیرعامل در کمیسیون معاملات پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب مدیر امور بازرگانی پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب فرمانده عملیات بهره برداری در واحد PTA ۱ پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب فرمانده عملیات بهره برداری در کارخانجات نساجی پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب فرمانده عملیات بهره برداری در کارخانه PET ۱ پتروشیمی شهید تندگویان

بازگشت4ادامه