حکم انتصاب عضو کمیته علمی و تخصصی واحد‌های نساجی پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب عضو کمیته علمی و تخصصی واحد‌های شیمیایی پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب سرپرست بهره برداری کارخانه پت یک مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب سرپرست واحد CF پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب سرپرست واحد‌های شیمیایی، سرویس‌های جانبی و تصفیه پساب مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب سرپرست واحد‌های پلیمری و نساجی مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب سرپرست اداره عملیات انبارهای محصول مجتمع

حکم انتصاب کشیک ارشد مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب رئیس راه اندازی واحد استیپل پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب سرپرست بهره برداری مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان

بازگشت3ادامه