حکم انتصاب سرپرست عملیات انبار‌های محصول مجتمع پتروشیمی شهیدتندگویان (سهامی عام)

حکم انتصاب سرپرست ابزار دقیق و مخابرات مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)

حکم انتصاب معاونت اداره تعمیرات مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)

حکم انتصاب سرپرست واحد بازرسی فنی مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)

حکم انتصاب سرپرست پروژه راه اندازی انبار اتوماتیک واحد نساجی پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب عضو کمیته علمی و تخصصی واحد‌های پساب کولینگ پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب عضو کمیته علمی و تخصصی واحد‌های نساجی پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب عضو کمیته علمی و تخصصی واحد‌های شیمیایی پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب سرپرست بهره برداری کارخانه پت یک مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب سرپرست واحد CF پتروشیمی شهید تندگویان

بازگشت3ادامه