حکم انتصاب سرپرست اداره مهندسی فرآیند تصفیه خانه و سرویسهای جانبی پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)

حکم انتصاب سرپرست مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)

حکم انتصاب قائم مقام مدیرعامل پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)

حکم انتصاب سرپرست برنامه ریزی پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)

حکم انتصاب مشاور مدیرعامل در حوزه‌های بازرگانی، تدارکات و انبار محصول پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)

حکم انتصاب سرپرست واحد برنامه ریزی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم‌های مدیریت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)

حکم انتصاب مشاور مدیرعامل در حوزه برنامه ریزی تلفیقی پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)

حکم انتصاب عضو اصلی کمیته معاملات متوسط شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)

حکم انتصاب عضو اصلی کمیته معاملات متوسط شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)

حکم انتصاب سرپرست عملیات انبار‌های محصول مجتمع پتروشیمی شهیدتندگویان (سهامی عام)

بازگشت2ادامه