حکم انتصاب سرپرست واحد برنامه ریزی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم‌های مدیریت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)

حکم انتصاب مشاور مدیرعامل در حوزه برنامه ریزی تلفیقی پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)

حکم انتصاب عضو اصلی کمیته معاملات متوسط شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)

حکم انتصاب عضو اصلی کمیته معاملات متوسط شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)

حکم انتصاب سرپرست عملیات انبار‌های محصول مجتمع پتروشیمی شهیدتندگویان (سهامی عام)

حکم انتصاب سرپرست ابزار دقیق و مخابرات مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)

حکم انتصاب معاونت اداره تعمیرات مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)

حکم انتصاب سرپرست واحد بازرسی فنی مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)

حکم انتصاب سرپرست پروژه راه اندازی انبار اتوماتیک واحد نساجی پتروشیمی شهید تندگویان

حکم انتصاب عضو کمیته علمی و تخصصی واحد‌های پساب کولینگ پتروشیمی شهید تندگویان

بازگشت2ادامه